Pages

Tuesday, June 30, 2009

Syor adakan pembantu guru disokong

Syor yang dikemukan oleh NUTP agar kementerian mewujudkan jawatan pembantu guru disokong sepenuhnya. Adakan satu kauter khas untuk mengendalikan soal pembayaran yuran dipejabat sekolah. Berikan pembantu kepada guru IT, guru Kemahiran Hidup Bersepadu dan pembantu am untuk mengambil alih tugas-tugas guru kelas.

Berikan peluang dan tumpuan kepada guru untuk P&P dan Koko. Sediakan bahan-bahan bantu pengajaran di Internet dan sediakan kemudahan ekses internet tanpa wayar di semua sekolah.

No comments: